Nézet alapján mondhatom bizalommal

nézet alapján mondhatom bizalommal

Bemutatkozó beszéd a képviselőházban Elhangzott Az a pillanat, amely már több kormányválság alkalmával kísértett, bekövetkezett: át kellett vennem a kormány vezetését.

További jelöltek

Az az nézet alapján mondhatom bizalommal, hogy a nemzet részéről egy bizonyos bizalom kísér, ami nélkül nem is mertem volna ide állani. De nem álláshoz való ragaszkodásnak a vágya az, ha én mindjárt az elején azt kérem a nemzettől, hogy ne legyen ez a bizalom ingatag, ne legyen a napi eseményektől, a mindnyájunkra súlyosbodó nehézségek kisebb vagy erősebb nyomásától befolyásolt. A nemzet legyen meggyőződve: ha magyar áfonya minden nap látásra mer erre a helyre állni, át kell éreznie mindazt, amit a nemzet érez, szenved és akar és úgy kell végeznie kötelességét, mint a nemzet bármely más fia, akit ideállítanak.

Egyáltalán kívánatos volna, ha mindnyájunk közös munkájában, közös életünkben, ami nem egyéb magánál az élő nemzetnél, a nemzet minden tagja egynek érezné magát a többivel.

Account Options

Én magam így érzem. Tizennyolc év után állok nézet alapján mondhatom bizalommal erre a helyre. Akkor romok felett állottam egy rendes kormányzat előkészítőjeként: romok eltakarítására vállalkoztam. Ma tizenkilenc esztendős tapasztalat áll a nemzet mögött, de magam mögött is. Tapasztalat önmagunkról, tapasztalat szomszédainkról, Európáról s a világról, lelkiekről és anyagiakról abban a világban és abban a korban, amely a világháború óta van kialakulóban.

Akkor utat kellett vágnom, most úgy érzem, utat kell mutatnom és különösen az az érzés tölt el, hogy a lelkeket kell új útra vezetnem.

Szatmár és Bereg, 6. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Mátészalka, Kossuth-u.

Miért vállaltam elődeim programját? Meg kell magyaráznom, t.

mitológia világnézet történelmi típusa orvosi központ butovo szemészet

Ház, hogy miért vállaltam e helyet, e feladatot, miért ugyanazzal a programmal, mint elődöm, illetőleg elődeim, miért azzal a párttal, amelyik mögöttem, vagy helyesebben, mellettem ül. Hogy az elsőt megmagyarázzam, ahhoz, - ne méltóztassék sem zokon venni, sem unni - ha egy kissé messze kell visszanyúlnom, mondhatnám a történelembe. De egy nemzet csak történelmileg gondolkozhatik és egy nemzet, amelynek alkotmánya iratlan lelki valóság, amely olyan törvények, jogszokások és mondhatnám lelki döntvények foglalata, amelyek a nemzet vérébe és szívébe mentek át, az csak történelmi távlatban láthat, csak abban nézet alapján mondhatom bizalommal életének döntő pillanatait is.

Szatmár és Bereg, 1926 (6. évfolyam, 3-50. szám)

Egy ember pedig, aki ezeket átérzi - és úgy érzem, erre a helyre csak ilyen érzésektől áthatva szabad az embernek lépnie, - csak a történelmi nemzettől lelkileg áthatva gondolhatja át a maga feladatait és léphet a cselekvés terére. Tizennyolc évvel ezelőtt jóformán - gyakorlati politikai tapasztalatok, különösen belpolitikai tapasztalatok nélkül állottam ide.

Más szavakkal: egy állítás igaz, ha megfelel a valóságnak. A "valódi tény" kifejezés felesleges. Az igaz tény csak tény. Nincsenek hamis tények. Tehát ugyanazt mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy "az állítás X igaz" és "állítás X tény.

Azóta az akkor szerzett tapasztalatokból, mint kiindulóponttól kezdve, jobban szemlélhettem politikai életünket, de jobban is figyelhettem azóta társadalmunk életét, mozgató erőit, mindenféle síkon és vonalon, távol ugyan a napi eseményektől és a napi politikától, de mégis nagyon közel sokféle embernek és nagyon sokféle rétegnek a lelkéhez. Amikor itt felelős helyen, első alkalommal használom azt a szót: társadalmi réteg, mindjárt szeretném leszegezni azt, hogy rétegben nem ismerek fentet és lentet.

Ismerek különbséget az emberek között, de azok, akik az én tudományommal foglalkoznak, tudják, hogy a réteg közt a gránit van lent, viszont a felette elvegyülő fiatal rétegek adják meg a földünknek azokat a formáit, amelyeken az élet folyik.

Anélkül, hogy oktalanul egyformásítani akarnék, - mert hiszen a geográfus biológus is és tudja, hogy a nivellálás, az egyformásítás és az emberek egyenlőségének a hite tudománytalan és valótlan, - az életnek mégis látom minden értékét.

Mint mondottam, vissza kell nyúlnom történelmi perspektívákba.

Én értem azt, hogy az életben ma forgó ember ebben a nehézségekkel és bizonytalanságokkal teli világban a mindennap legközvetlenebb kérdéseivel foglalkozik csak: tehát önző. Azt is értem, hogy a reklámoknak, a címfeliratoknak, a mozgóképeknek stb. Mindezt értem, de rá kell ébreszteni mindenkit arra, hogy más is van, hogy mindez mulandó, a bajok is és mi magunk is, - hogy a bajok és nem utolsó sorban az a bizonyos jó öreg visszavonás bennünk magunkban vannak, úgy örököltük, de sok jóval együtt is örököltük és orvosolhatjuk is.

És rá kell ébreszteni az embereket arra, hogy a multon kívül jövő is van.

Mi a különbség az igazság és a tény között?

Nem az a fontos, hogy holnapután reggel minden rendben legyen. Nem az a fontos, hogy két hét mulva jól éljünk már. Nem az a fontos, hogy a konjunktúra folyton jó legyen és ne hullámozzék. Az a fontos, hogy mindenikünk úgy éljen és azzal az érzéssel haljon meg, ha Isten innen egyszer elszólítja, hogy nemzedékek után is mi élet látás nélkül lps élni itt e földön: szabad magyarok.

Teljes szövegű keresés V. Nézetek a »legalis oppositio« felől. Olvasóim nagy része előtt nem igen lehetnek fris emlékezetben az ez időkori változások részletei, miért is a törvényes ellenzés terén követendett eljárás felől váltott eszmecserének megértése végett nem tartom fölöslegesnek az októberi diplomával kapcsolatos némely rendelkezéseket emlékezetbe hozni.

A vezetőnek messze előre kell tekintenie. Akit tehát azért hívtak ide, hogy vezessen, annak messze vissza és messze előre is kell tekintenie, legalább is a lelkiismeretvizsgálat órájában is istenuccse, amikor az ember ideáll, az valóban a lelkiismeretvizsgálat pillanata.

A történelemben kell állania annak, aki ideáll és úgy érzem és úgy hiszem, hogy csak így fognak eszméi és cselekedetei öntudatlanul is ebből a talajból fakadni.

Kapcsolódó

De hogy is lehetne máskép? Mai életünknek, mai politikai, majdnem akut és legakutabb problémáinknak gyökerei visszanyúlnak a messze és a legmesszebb multba, vissza évszázadokra. Él a Szent Korona tana, él mint saját eszmei valóságunk és tud fenntartani egy nemzet-testet ősi és felszívódott anyagokból együtt. Él még régebbről származva a nemzeti önkormányzat érzése, amelyet keleti politikai készséggel hoztunk magunkkal.

És nem mindenki mondhatja azt, amit egy beszélgetéskor Amerika egyik legkiválóbb diplomatájának mondottam, - aki azt kérdezte tőlem, mióta van parlamentünk - hogy előbb volt parlamentünk, mintsem székeink lettek volna, hogy azokra a parlamentben leüljünk, mert már nyeregben tanácskoztak őseink.

És amikor magyarok vagyunk, akik büszkék vagyunk arra, hogy nyeregben tanácskoztunk, ugyanakkor európaiak is vagyunk, akik nemcsak megvédtük Európát, hanem gazdagítottuk is Európa életét: ez is történelmi valóság. Ez a kapcsolat, a magyarnak és az európainak történelmi kapcsolata, amelyben egyiknek sem szabad elhomályosodnia, élt a multban s él ma is.

amikor megjelennek a nézetek rövidlátás a bates szerint hogyan kell kezelni

Ezt átmenteni, átvinni a jövőbe s ennek útján maradni magyaroknak Európában: ez a kötelességünk. Ez ennek a ma élő nemzedéknek a hivatása, úgy, mint ahogy minden nemzedéknek nehéz időben ez a kötelessége, amely kötelességnek az elmulasztásért a nemzet halálbüntetése vár ma e nemzedékre. Nézzük a nagy krízistamiben az egész világ él.

De jöjjünk közelebb a mához és nézzük azt a nagy krízist, amelyben mi magunk, Európa és az egész világ él, azt a bizonytalanságot, amelyben élünk és vizsgáljuk annak okait.

druzhinin és látás a myopiát homeopátiával kezelik

Messze vezetne, ha történelmi fejtegetésekbe bocsátkoznám, boncolva és visszavezetve ennek a krízisnek egyes elemeit oda, ahova szervesen tartoznak: a nagy felfedezések korába és a világversenybe, amely akkor megindult, vagy történelemfilozófiai, illetőleg filozófiai teóriáknak a kifejlődésébe, kialakulásába, ami a XVIII. De a XIX.

látás mínusz 4 5 milyen rövidlátás színvakság szemvizsgálat online teszt

Talán érdekes utótünete a politikai élet terén ennek a tudomány-ismeretfejlődési folyamatnak, amit, mint tudományokkal foglalkozó, közelről szemlélhettem, hogy sokszor éppen a leganalitikusabb tudományok - pl.

Fontos információk